Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De algemene voorwaarden en de huisregels van Sport2move Broek op Langedijk zijn te vinden op www.Sport2Move.nl en zijn bij de balie van Sport2move Broek op Langedijk op te vragen. 

 2. Door inschrijving verklaart het lid deze voorwaarden te begrijpen, te accepteren en hiernaar te handelen. Deze voorwaarden, tezamen met de overeenkomst, beheersen de rechtsverhouding tussen Sport2move Broek op Langedijk en het lid. 

 3. Bij overtreding van een van onze huisregels behoudt Sport2move Broek op Langedijk het recht het lidmaatschap te beëindigen.

 

Artikel 2: AANMELDING

 1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en bij de balie af te geven of via online aanmelding op www.Sport2Move.nl

 2. Het lidmaatschap vangt aan vanaf de dag zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven of vanaf het moment dat u online de overeenkomst aangaat. 

 3. Na betaling van hetgeen dat verschuldigd is, ontvangt u toegang tot de Sport2Move app, welke u nodig heeft om toegang te verkrijgen tot de faciliteiten. 

 4. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €25,- starterskosten gerekend, tenzij hier een aantoonbare aanbieding voor geldt. 

 5. Er hoeft geen inschrijfgeld of administratiekosten betaald te worden bij een overstap actie. De actie is alleen geldig bij het afsluiten van minimaal een jaarabonnement, wordt er een looptijd van maximaal 6 maanden overgenomen en dient een bewijs van uitschrijving te worden getoond tijdens de inschrijving. Bij een lidmaatschap afgesloten via de overstap actie geldt, dat bij een opzegging tijdens de periode dat het lidmaatschap actief is, de gratis sport periode terugbetaald dient te worden.

 6. Acties zijn niet te combineren.

 7. Aanmelding via Buurtkadoos kan enkel op vertoon van een Buurtkadoos-kaart. 

 

Artikel 3: VERLENGING

De periode van alle lidmaatschappen, die langer duren dan 4 weken, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 4 weken. 

 

Artikel 4: BETALING

 1. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. 

 2. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 3. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van €5,00 per storno in rekening gebracht. De incasso zal dan opnieuw aangeboden worden via iDEAL. 

 4. Bij uitblijven van betaling binnen 15 dagen zal het volledige bedrag uit handen gegeven worden aan een incassobureau. 

 5. Bij driemaal storneren zal ook het volledige lidmaatschap uit handen gegeven worden. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid. 

 

Artikel 5: OPZEGGING

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 4 weken van tevoren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier beëindigen.

 2. Een uitschrijving voor een lidmaatschap met achterstallige contributiegelden wordt niet in behandeling genomen. 

 3. Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Sport2move Broek op Langedijk. 

 4. Het is niet mogelijk je lidmaatschap vroegtijdig stop te zetten.

 5. Het is mogelijk om uw lidmaatschap over te dragen naar een ander persoon. Degene die het lidmaatschap overneemt betaald eenmalig €25,- administratiekosten.

 6. Bij verhuizing meer dan 20 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 periode opzegtermijn en u dient een bewijs van inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente.

 

Artikel 6: PRIJSWIJZIGING

 1. Sport2move Broek op Langedijk behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximum van € 2,00 per 4 weken. 

 2. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. 

 3. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

 

Artikel 7: OPENINGSTIJDEN

 1. Sport2move Broek op Langedijk behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. 

 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, dat aangeboden wordt door Sport2move Broek op Langedijk, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 

 3. Op officiële en erkende feestdagen is Sport2move Broek op Langedijk gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

 

Artikel 8: RISICO

 1. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Sport2move Broek op Langedijk, is geheel voor eigen risico van het lid. 

 2. Sport2move Broek op Langedijk, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 

 3. Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Minimale leeftijd 12 jaar.

 4. Sport2move Broek op Langedijk, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

 5. De kluisjes die Sport2move Broek op Langedijk beschikbaar stelt zijn uitsluitend voor gebruik van 1 dag. Mocht dit langer zijn dan 1 dag  is Sport2move Broek op Langedijk gerechtigheid deze kluisjes open te maken.